Даний розділ сайту містить інформації згідно Закону Верховної Ради України від 17.09.2008 року № 514-VI «Про акціонерні товариства»»

Регулярна інформація за 2011 рік

Титульний лист
Зміст

Основні відомості про емітента:
а) Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
б) Інформація про державну реєстрацію емітента
в) Банки, що обслуговують емітента
г) Основні види діяльності
д) Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
е) Відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій(розміру часток, паїв)

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Інформація про посадових осіб емітента:
а) Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
б) Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Інформація про загальні збори акціонерів
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Відомості про цінні папери емітента

Опис бізнесу

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
б) Інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) Інформація про зобов’язання емітента

Інформація про стан корпоративного управління:
а) Загальні збори акціонерів
б) Органи управління
в) Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Річна фінансова звітність:
а) Баланс
б) Звіт про фінансові результати
в) Звіт про рух грошових коштів
г) Звіт про власний капітал
д) Примітки до річної фінансової звітності

Аудиторський висновок

Регулярна інформація за 2012 рік

Титульний лист
Зміст
Основні відомості про емітента:
а) Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
б) Інформація про державну реєстрацію емітента
в) Банки, що обслуговують емітента
г) Основні види діяльності
д) Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
е) Відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Інформація про посадових осіб емітента:
а) Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
б) Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Інформація про загальні збори акціонерів
Відомості про цінні папери емітента

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
б) Інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) Інформація про зобов’язання емітента

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Інформація про стан корпоративного управління:
а) Загальні збори акціонерів
б) Органи управління
в) Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Річна фінансова звітність:
а) Баланс
б) Звіт про фінансові результати
в) Звіт про рух грошових коштів
г) Звіт про власний капітал
д) Примітки до річної фінансової звітності
частина 1
частина 2

Аудиторський висновок

 

Регулярна інформація за 2013 рік

Титульний лист
Зміст

Основні відомості про емітента:
а) Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
б) Інформація про державну реєстрацію емітента
в) Банки, що обслуговують емітента
г) Основні види діяльності
д) Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Інформація про посадових осіб емітента:
а) Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
б) Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Інформація про загальні збори акціонерів

Відомості про цінні папери емітента

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
б) Інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) Інформація про зобов’язання емітента
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Інформація про стан корпоративного управління:
а) Загальні збори акціонерів
б) Органи управління
в) Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Річна фінансова звітність:
а) Баланс
б) Звіт про фінансові результати
в) Звіт про рух грошових коштів
г) Звіт про власний капітал

Аудиторський висновок

Регулярна інформація за 2014 рік

Титульний аркуш

Зміст

Основні відомості про емітента:

а) Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) Інформація про державну реєстрацію емітента;
в) Банки, що обслуговують емітента;
г) Основні види діяльності;

д) Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

Інформація про посадових осіб емітента:

а) Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

б) Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Інформація про загальні збори акціонерів

Відомості про цінні папери емітента

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

б) Інформація щодо вартості чистих активів емітента;

в) Інформація про зобов’язання емітента.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Інформація про стан корпоративного управління:

а) Загальні збори акціонерів;

б) Органи управління;

в) Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління.

Річна фінансова звітність:

а) Баланс;

б) Звіт про фінансові результати;

в) Звіт про рух грошових коштів;

г) Звіт про власний капітал.

Аудиторський висновок

Публікація

Регулярна інформація за 2015 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Регулярна інформація за 2016 рік
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації 2016 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Регулярна інформація за 2017 рік
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації 2017 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Регулярна інформація за 2018 рік
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації 2018 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Регулярна інформація за 2019 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

Регулярна інформація за 2020 рік
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації 2020 рік
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації 2020 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік  

Регулярна інформація за 2021 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації 2021 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації 2021 рік

Reports